• โรงเรียนปัญจรักษ์
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • โรงเรียนปัญจรักษ์
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • ป้ายด้านหน้าโรงเรียน
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • วันบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2563
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • อาคารไตรสิกขา
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • สวนปัญจา
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • สวนปัญจา : เล่นซ่อนแอบ
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • ดอกลีลาวดีในสวนปัญจา
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • คณะครูฝ่ายประถมศึกษา
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • ลานกิจกรรมอาคารอุเบกขา (อาคาร 4)
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • Playgrounds 2
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • PANJA GARDEN
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • ภาพ 3 มิติ หน้าอาคารมุทิตา (อาคาร 3)
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • มุมสวยสวนปัญจา
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • บรรยากาศดี ๆ สนุก ๆ ที่ปัญจรักษ์
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • เรารักกันนะคะ สวนสบายใจที่ปัญจรักษ์
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • บรรยากาศดี สวนสวย คุณครูน่ารัก
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • สถานที่ถ่ายภาพสวย ๆ ที่สวนปัญจรักษ์
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ที่สนามเก็กเล่น 1
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • ฐานการเรียนรู้หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • จะทำก็ทำได้...เพราะเรา คือ ปัญจรักษ์
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • จะทำก็ทำได้...เพราะเรา คือ ปัญจรักษ์
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • มาร่วมเป็นครอบครัวปัญจรักษ์ด้วยกันนะคะ
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • โรงเรียนของเราน่าอยู่ น่าเรียน และปลอดภัย 100%
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • งานวันบัณฑิตน้อย วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • บัณฑิตน้อยระดับชั้นอนุบาล 3 ห้อง 2 ปีการศึกษา 2565
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 • วันวิทยาศาสตร์ : อาชีพในฝัน
  เลขที่ 133 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 คุณครูรณชัย แซ่ต่าง ครูผู้สอน
2 คุณครูเดชพิสิฏฐ์ สุวรรณศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
3 คุณครูฤทธิพล ผลาฤทธิ์ ครูผู้สอน
4 คุณครูเอี้ยงอุมา มิไพทูรย์ หัวหน้าสายระดับชั้นอนุบาล
5 คุณครูสุกัญญา นรดี หัวหน้าสายระดับชั้นอุบาล1
6 คุณครูนัยณภา มาศวรรณา หัวหน้าสายระดับชั้นอุบาล2
7 คุณครูสุพรรณี ทองภู คุณครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล
8 คุณครูพรนภา โจมเสนาะ
9 คุณครูฐิตินันท์ ผลาฤทธิ์ คุณครูประจำชั้นอนุบาล3/1
10 คุณครูน้ำฝน แสนวัตร คุณครูประจำชั้นอนุบาล3/2
11 คุณครูเจนจิฬา ศรีนิลทา คุณครูประจำชั้นอนุบาล3/3
12 คุณครูเสาวลักษณ์ สุไชยชิต คุณครูประจำชั้นอนุบาล3/5
13 คุณครูณัฐติภรณ์ บัณฑิโต คุณครูประจำชั้นอนุบาล3/6
14 คุณครูสุภาวดี สมประสงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15 คุณครูกมลทิพย์ บรรจมาตย์ ครูผู้สอน
16 คุณครูรัตนาภรณ์ ตุ้มทอง ครูผู้สอน
17 คุณครูสุรีรัตน์ โบราณมูล ครูผู้สอน
18 คุณครูกาญจนา วรรณดร ครูผู้สอน
19 คุณครูอังคณา พรมกลาง ครูผู้สอน
20 คุณครูรัชภรณ์ วิเศษโวหาร ครูผู้สอน
21 คุณครูนิภาวรรณ์ จันทร์เทศ ครูผู้สอน
22 คุณครูสรัลรัตน์ นาเมืองรักษ์ ครูผู้สอน
23 คุณครูจารียา พัฒยา ครูผู้สอน
24 คุณครูมยุรา ชูรัตน์ ครูผู้สอน
25 คุณครูสิรินทิพย์ สิทธิศาสตร์ ครูผู้สอน
26 คุณครูนฤมล มาศวรรณา ครูผู้สอน
27 คุณครูรจนา แสวงสุข ครูผู้สอน
28 คุณครูชมภูนุช ธนานันท์ ครูผู้สอน
29 คุณครูหฤทัย ธีรโชติวัฒนา ครูผู้สอน
30 คุณครูสุวิมล ประกาโส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
31 คุณครูพิราภรณ์ แสงสุริยะ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
32 คุณครูเสาวภา คำนึงสุข เจ้าหน้าที่การเงิน/ครูธุรการ
33 คุณครูนิตยา คำโคตรสูนย์ ครูธุรการ
34 คุณครูทัศวรรณ ยอดคำมี หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ